Samfunnsansvar og bærekraft

Som reiselivsbedrift har vi et betydelig ansvar med tanke på hvordan våre valg påvirker størrelsen på den reisendes fotavtrykk, globalt og lokalt.

Lofoten i Nordland fylke.

Våre valg av, og krav til, destinasjoner og underleverandører kan være med på å påvirke vaner, verdisyn og prioriteringer både hos de reisende og samarbeidspartnere. Dette er et ansvar vi er bevisste.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål skal Epeak være en pådriver for grønne løsninger, og prioriterer helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. For Epeak innebærer bærekraft at vi skal møte dagens og morgendagens behov for avkobling, oppdagelser og fysisk aktivitet, samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor kommende generasjoner. Gjennom våre reiser skal vi vektlegge det å fremme forståelse og respekt for natur, kultur og lokalsamfunn.

Ved å avstå fra å arrangere turer til destinasjoner hvor sentrale eller lokale myndigheter ikke har en uttalt målsetning om å bekjempe all diskriminering relatert til kjønn, etnisitet eller seksuell legning, mener vi at vi sender et viktig signal. Dette vil også favne destinasjoner hvor man ikke tar naturvern på alvor. Alle land har utfordringer knyttet til disse problemene, selv her hjemme, og det vil være hvorvidt man har en offentlig uttalt vilje til å gjøre noe med problemet eller ei, som er avgjørende.

Vi mener at det å reise fremdeles vil være viktig i en stadig mer globalisert verden. Dette for å skape bredere forståelse, aksept og respekt for de ulikhetene man møter i samspillet mellom mennesker og land fra forskjellige deler av verden. Med dette som utgangspunkt tenker vi bærekraft når vi utvikler turer og konsepter til nye destinasjoner. Det gjør vi gjennom våre sosiale, miljømessige og økonomiske forpliktelser.

Vår agenda for bærekraft gjør at vi på lang sikt kan skape varige verdier både for samfunnet og for Epeak.